Looking for something?

Tag Archives:拜占庭帝國

西里爾字母

現今東歐國家使用的文字西里爾字…

聖像破壞運動時代

拜占庭帝國伊蘇里亞王朝時期,稱…

十字軍東征

西歐的十字軍東征,始於公元10…

查士丁尼瘟疫

「查士丁尼瘟疫」,是指拜占庭帝…

希臘火

公元7世紀時,阿拉伯海軍圍堵拜…

拜占庭帝國希臘化

東羅馬帝國(拜占庭帝國)皇帝希…

查士丁尼法典

查士丁尼法典是由東羅馬帝國皇帝…